Styrelsen för Botaniskas Vänner

Styrelsen består av ledamöter och suppleanter som väljs av föreningens medlemmar på föreningsstämman. Styrelsen har till syfte att på bästa sätt besluta om bidrag till Botaniska trädgården, förvalta föreningens kapital och därmed företräda föreningens medlemmars önskemål. Vi vill gärna ta del av medlemmarnas idéer, synpunkter och förslag. Kontakta styrelsen genom e-post till info@botaniskasvanner.se

Styrelsen sammanträder 5 gånger per år;
februari, april, maj (konstituerande möte i samband med föreningsstämman), september och november.

Alla medlemmar bjuds in till föreningsstämman där styrelsen presenterar sitt arbete vilket följs av ett föredrag med botanisk anknytning.

Styrelsen 2022-2023 består av följande personer: 

Ordförande: Claes Grill
Vice ordförande: Margaretha Dahlström
Sekreterare: Margareta Boström
Kassaförvaltare: Ann-Christine Lundahl

Ledamöter:
Elizabeth Westin
Kenneth Odéus
Hans-Gösta Lindfors
Camilla Danielsson
Thomas Fallenius
Bengt Frank

Suppleant:
Karin Ahlinder
Mats Havström
Roza Petersson
Steffen Brülls

Valberedning
Sammankallande: Gunilla Ohlsson
Ledamöter:
Claes Grill
Kenneth Odéus

Revisorer
Revisor: Benny Helgesson
Revisorssuppleant: Gun Sjöstrand

Föreningens stadgar

Rulla till toppen