Carl Skottsberg stipendier

Carl Skottsberg fick 1915 i uppdrag att anlägga Göteborgs botaniska trädgård och 1919 utsågs han till dess prefekt. Den botaniska trädgården invigdes och öppnades 1923 under Göteborgsutställningen. Carl Skottsberg var prefekt för Botaniska ända till sin pension 1948.

Under följande länkar finns ytterligare information om Carl Skottsberg.
Carl Skottsbergs biografi av Gunnar Weimarck.
Göteborgs Universitetsbibliotek om Carl Skottsberg.
Wikipedia om Carl Skottsberg.

Botaniskas Vänner utlyser årligen ett stipendium benämnt Carl Skottsbergsstipendiet. Detta stipendium kan sökas av personer som avser att forska i ämnet botanik. Företrädesvis väljs stipendiater vars resultat av forskningen/studien kan leda till en direkt utveckling av något område i Botaniska Trädgården.

Stipendiet utlyses på hösten och kan sökas fram till den siste december. Stipendiet delas ut på Botaniskas Vänners föreningssstämma i maj månad.

Stipendiets ansökan skall bestå av:

  • en beskrivning av forskningen/studien
  • vem du är
  • vad du studerar
  • uppskattad tidsram
  • önskat stipendiebelopp

För mer information skicka e-post till info@botaniskasvanner.se

2024

Kent Kainulainen, Vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård
Mats Havström, Enhetschef Samlingar och forskning, Göteborgs botaniska trädgård
Deltagande i  årsmöte för Plant Collection Collaborative (PCC9 25-29 mars 2024). PCC startade som ett samarbete mellan några av de största botaniska trädgårdarna i USA med syfte att samordna insamlingsresor och underlätta ansökningar av insamlingstillstånd. Vår botaniska trädgård är den första medlemmen utanför USA. Genom deltagande kan de sökande bevaka trädgårdens intressen i samarbetet och planera framtida insamlingsresor med övriga medlemmar. Dessutom vill de göra en kortare botanisk exkursion i Georgia och/eller Alabama samt undersöka möjligheten att få del av växtmaterial ur Atlanta Botanic Garden’s samling av insektsätande växter till det nya växthuset i Botaniska trädgården.

Sebastian Løken, Trädgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård
Sara Ulriksson, Trädgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård
En tiodagars studie- och inspirationsresa till Rumänien och Slovenien sommaren 2024.  Ängsytor i Göteborgs botaniska trädgård kan komma att fungera som en testyta för utvärdering av skötselmetoder och öka kunskapen om hortikulturell ängsskötsel, och fungera i undervisningen  Både Rumänien och Slovenien har bevarat ett traditionellt ängsbruk med artrika slåtterängar.Den huvudsakliga målsättningen med resan är att studera olika ängstyper och delta i skötseln av dessa för fördjupning av hantverket. Den botaniska trädgården i Ljubjana har dessutom arbetat aktivt med bevarande och nyanläggning av ängar med lokalt frömaterial i flera år. De sökande hoppas på fördjupad kunskap som kan bidra till uppfylla  Botaniska trädgårdens målsättning att bevara biologisk mångfald.

Hannes Dempewolf, Trädgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård
Kostnader för resa och uppehälle för deltagande i 8th Global Botanic Garden Congress i Singapore 6 – 9 augusti 2024. Botaniska trädgården har tillsammans med San Diego Botani Gardens och ett antal andra nyckelinstitutioner (inklusive Botanic Garden Conservation International, United States Botanic Gardens m fl) påbörjat ett nytt globalt initiativ för att botaniska trädgårdar skall ta till vara vilda och odlade växtresurser som har betydelse som livsmedel. Nu vill man ordna en workshop i anslutning till kongressen med titeln ”Towards a Global Conservation Consortium for Food Plant Diversity” och därmed engagera andra botaniska trädgårdar från hela världen. Det blir också lättare för Göteborgs botaniska trädgård att ta ledningen i skapandet av en ny infrastruktur för bevarande och forskning kring levande samlingar och fröbanker med vilda nordiska växter. Deltagande i kongressen i sin helhet möjliggör nätverkande och framtida samarbeten.

2023

Kent Kainulainen, Vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård
Deltagande i ”VIII International Rubiaceae and Gentianales Conference”. 
20–23 oktober i San Ignacio, Argentina. 
En kortare botanisk exkursion i Misiones ingår. 20 220 kr

Karen Otto, Pedagog, Göteborgs botaniska trädgård
En studieresa till Schweiz, med deltagande i kursen ”Alpine plant ecology” samt i de botaniska trädgårdarna i Zürich och Basel med särskilt intresse för deras pedagogiska verksamhet kring alpina växter. Inspiration inför utvecklingen av det nya Bergshuset förberedandet av både lektioner för skolor och pedagogiskt material för allmänheten. 18 100 kr

Henrik Sjöman, Vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård
Resa till Mustila arboretum i Finland för alla 6 medarbetare i Göteborgs Botaniska trädgårds arboretum: erfarenhetsutbyte och skapandet av en gemensam referensbas och inspiration inför framtiden. 37 600 kr

Erik Vidstige, Trädgårdsmästare, Göteborgs botaniska trädgård
Resa till Reykjaviks botaniska trädgård och stenbrottet Svinavatn på Island inför gestaltning av Evolutionshuset med lavasten. 26 000 kr

2022

Utbetalda bidrag:
Maria Sjöstedt för dahlia-resa till Holland, 12 500
Mats Havström för resa till Brazilien för att besöka Alexandre Antonellis biosfär-reservat, 25 000
Sebastián Giraldo Gómez för samprojekt med GU för resa till Costa Rica – Panama, 38 690
Stina Weststrand för studieresa till Schach i Mittenwald, Tyskland, 9 250
Sara Ulriksson för studieresa till Schach i Mittenwald, Tyskland, 9 588

2021

Inga utbetalda bidrag pga pandemin.

2020

Utbetalda bidrag:
Anna-Carin Ek för resa till England, 12 300
Birgitta Hagelin för resa till England, 12 300

2018

Utbetalda bidrag:
Helene Ekvall för resa till Japan,  25 000
Einar Hessman-Larsson för resa till Bordeaux,  22 000
Åsa Krüger för resa till Reunion,  25 000

2017

Utbetalda bidrag:
Kennert Danielsson för resa till konferens i Kanada, 19 200
Åsa Kullin för orkidékonferens i Ecuador,  25 000

2015

Marika Irvine
5 000 kr för studier av odlingstekniker för Dionysia.
Einar Hessman Larsson och Christer Isaksson
25 000 kr för resa till USA.
Johan Nilsson
20 000 kr för resa till Buthan tillsammans med Royal Botanical Garden, Edinburgh.

2014

Eva-Lena Eriksson och Helen Ekvall
9 000 kr för studier av pedagogisk verksamhet i Kew Gardens.
Johan Nilsson
10 000 kr för studier av skötsel av klippträdgård och alpina växthus, också i Kew Gardens.

2013

Anna-Carin Ek för studieresa till RHS Chelsea Garden Show & Kew Royal Botanic Gardens, 5000 kr
Johan Rova: 5000 kr
Agneta Green för studieresa till England, bland annat Chelsea Garden Show, 10 000 kr
Mats Havström: 10 000 kr

2011

Birgitta Hagelin (trädgårdstekniker) och Maria Sjöstedt (gruppledare), Göteborgs botaniska trädgård
36 000 kronor för en resa till Mexico för att studera några av våra populäraste prydnadsväxter i deras naturliga miljö. Syftet är dels att lära sig mer om ursprunget till de växter trädgården odlar och vilka miljöer de trivs bäst i, dels att samla in nytt växtmaterial (dahlior och suckulenter).

Johan Nilson (trädgårdstekniker), Göteborgs botaniska trädgård
7 000 kronor för en resa till Nottingham, England för att delta vid The Eighth International Rock Garden Conference i april i år. Konferensen är den absolut största i sitt slag och anordnas endast vart 10 år.

2010

Björn Aldén, intendent vid Göteborgs Botaniska trädgård
10 000  kronor för att som svensk representant delta i Siikim International Rhododendron Festival samt efter-följande fältstudie i Norra Siikim.

Johan Dahlberg
10 000 kronor för att finansiera 14 dagars fältarbete i oktober 2010 i Ecuador och Peru. Resans syfte är insamling av material till ett examensarbete i botanisk systematik och evolution.

Mats Havström, intendent vid Botaniska trädgården
10 000 kronor för att samla in växtmaterial till en publik demonstrationsanläggning med skandinaviska, odlingsvärda perenner i Botaniska trädgården.

Henrik Zetterlund, intendent vid Botaniska trädgården
får omdisponera det tidigare beviljade Carl Skottsbergstipendiet om 17 500 kronor, för att studera odling och sortiment hos två av världens kunnigaste lökexperter i Lettland samt en resa till Georgien för att specialstudera de kaukasiska pionerna, snödroppssläktet, pärlhyacinter, Fritillaria, Iris, tidigare skogsperenner och stäppväxter mm.

2008

Henning Pettersson, Göteborgs Botaniska Trädgård
20 000 kronor eller största del därav till resa till Quinlinbergen, Kina för insamling av fröer från träd, buskar och perenner

Lotta Andersson och Ida Lilja, Naturvetenskapliga fakultetens Rangerprogram , GU
vardera 20 000 kronor eller del därav till en gemensam resa till Ecuador för att som examensarbete i systematik och evolution genomföra utbredningsstudier av växtfamiljen Rubiaceae

2007

Personalen i Botaniska trädgårdens butik
17 000:- i bidrag till en gemensam studieresa för fem medarbetare till Chelsea Flower Show, Kew Botanical Garden och Wisley Garden

Lovisa Gustafsson, Botanisk systematik, GU
15 000:- eller del därav till en forskningsresa till Brasilien inom forskningsprojektet “Evolutionära och biogeografiska studier”.

Anna Petri, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, GU
15 000:- eller del därav till en insamlings- och forskningsresa till asiatiska delen av Ryssland inom ramen för ett forskningsprojekt.

2006

Anna-Carin Ek
8 000:- bidrag till studieresa till Potsdam

Einar Larsson, Christer Isaksson och Magnus Thomasson
10 000:- bidrag till en resa och studier av Wisley Gardens och Kew gardens

Magnus Neuendorf och Kjell Bergman
7 000:- till en studieresa till England.

Fredrik Persson
11 000:- till en resa till Grekland och Rumänien i samband med sitt examensarbete

2004

Mats Andersson
5 000:- bidrag till studieresa till Kina

Anna-Lena Eriksson
5 000:- bidrag för deltagande i seminarium i Tromsö

Åsa Kuhlin och Marina Usoltseva
20 000:- för kartläggning av sjukdomsalstrande organismer i Botaniska Trädgårdens begonia hus och förökningskammare.

2003

Gerben Tjeerdsmaa
Till en studieresa till Anderna för att studera de specifika växtförhållanden som råder där.
Summa 20 000 kr

Anna-Carin Ek
Till en studieresa till Gotland för att studera kryddträdgårdar.
Summa 7 000 kr

2002

Viktoria Träff, för studieresa till Skottland, 10.000 kr

Jenny Lannér, för studieresa till Floriaden och Festival International des Jardins, 10.000 kr

Toru Mörk Shingai, för Projekt Trä och Träd, i samarbete med Göteborgs Botaniska Trädgård

2001

Anna-Carin Ek
Besöka ett antal trädgårdar i England lämpliga som inspirationskälla inom hortikultur inför planerade omdaningar i Botaniska Trädgården.
Summa: 8 900 kr

Lena Jakobsson
Besöka ett antal trädgårdar i England lämpliga som inspirationskälla inom hortikultur inför planerade omdaningar i Botaniska trädgården.
Summa: 8 900 kr

Anna Lena Eriksson, Eva-Maria Ferm och Gerben Tjerdsmaa
Deltagande i “Internationell Rock Garden Plant Conference” 28 juni – 2 juli 2001.
Summa: 27 000 kr

Claes Persson
Insamlingsresa till Panama i juli 2001 inom projektet “Taxonomi och evolution i Aliberta-gruppen”
Summa: 33 000 kr

Claes Gustafsson
För forskningsprojektet “”Taxonomi och evolution hos Sydamerikanska arter inom släktet Randia tillhörande familjen kaffeväxter (Rubiaceae)”.
Summa: 17 500 kr

Jimmy Persson
Insamlingsresa i Grekland och Albanien.
Summa: 4 700 kr

2000

Björn Aldén
Kostnader i samband med deltagande i “World Botanic Gardens Congress i Asheville, N Carolina, USA”. Kongressen behandlar bl.a. samarbete mellan de botaniska trädgårdar, som arbetar med bevarande av växtgenetiska resurser. Kostnader för dentrologiska fältstudier i Ö USA tiden 14 juni – 2 juli 2000.
Summa: 30 000kr

Micha Zurowetz
Kostnader för deltagande i fröinsamlingsresa till Sibirien i augusti 2000. Stipendiet är villkorat av att minst 200 frösamlingar överlämnas till Botaniska trädgården.
Summa: 19 700 kr

Eva Wallander
Resa till Japan och vistelse för forskningsstationen i Chichibu för vidare studier av androdioika askar inom ramen för eget forskningsprojektet “Evolution of anemophily in the genus Fraximus (Oleaceae)”.
Summa: 15 000 kr

Gith Eriksson, Birgitta Rohlén, Eva-Maria Ferm, Anette Strandberg och Henrik Zetterlund
Studie- och inköpsresa till trädgårdsmässan GLEE i Birmingham 17 – 19 september 2000.
Summa: 29 000 kr

Anna-Lena Eriksson
Resa till Tjeckien i syfte att besöka botaniska trädgårdar i Prag med omnejd som specialiserat sig på den typ av växter som Botaniska trädgården har i Klippträdgården och alpinhusen. Stipendiet är villkorat av att växtmaterial insamlas till Botaniska trädgården.
Summa: 6 300 kr

Rulla till toppen