Personuppgiftspolicy

Så här hanterar Botaniskas Vänner personuppgifter:

Dina uppgifter samlas in i syfte att kunna pricka av att din årsavgift har blivit betald. Dessutom använder vi personuppgifterna när föreningen skickar ut Vänbladet 4 gånger per år. Medlemsregistret används också för att registrera och fakturera dem som beställt lökar. I de fall medlemmen har lämnat e-postadress har vi börjat kommunicera via e-postutskick. Det görs i tiden mellan de postala utskicken och innehåller erbjudanden, inbjudningar, information etc.

De personuppgifter som BVF samlar in är namn, adress, och i den mån medlemmarna har angivet e-postadress. En del medlemmar har också angivit sitt telefonnummer. Vi registrerar också om medlemskapet gäller enskild medlem eller familj. (familj = två personer på samma adress). Föreningar och utlandsboende medlemmar har också var sin egen kategori.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där BVFs behov av att hantera dina personuppgifter för kontroll av medlemskap anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna namn, e-postadress, telefonnummer och e-postadress.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig BVF. Du har även rätt att klaga på BVF behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor gällande BVFs hantering av personuppgifter vänligen kontakta  Personuppgiftsansvarig på  BVF som du når på info@botaniskasvanner.se.

 

 

Share